درباره ما

بیوهتل چیست؟

بیوهتل قبل از هر چیز, یک طرز تفکر و یک سبک زندگی است.

طرز تفکری که از احترام به طبیعت نشات می گیرد.

در بیوهتل ما قصد داریم چیزهای خوبی را که فراموش شده است و یا با تغییر سبک زندگی از بین رفته است را دوباره احیا کنیم.

منشور هفتگانه بیوهتل:

  1. حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی
  2. احترام , توجه و مراقبت از سایر موجودات زنده
  3. تغییر در سبک تغذیه و حرکت به سمت الگوی تغذیه ارگانیک
  4. تغییر در سبک پوشش و استفاده از پوشش هایی با کمترین آسیب به طبیعت (فرار از مد و مصرف گرایی)
  5. باز آفرینی سنت های خوب گذشته ایران زمین
  6. آرامش ,سکوت و فرار از استرس های شهری
  7. مطالعه و افزایش آگاهی