عسل چیست؟

تاریخچه عسل: عسل هزاران سال است که مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از اولین شواهد مربوط به برداشت عسل در شهر…