کدو تنبل یا کدو حلوا حقایق شگفت انگیزی که نمی دانید؟

2020-02-07T13:41:12+03:30

کدو تنبل هیچگاه به اندازه امروز محبوب نبوده است. در حقیقت در قرن نوزدهم کدو تنبل به سختی توسط مردم خورده می شده است. کدوها

کدو تنبل یا کدو حلوا حقایق شگفت انگیزی که نمی دانید؟2020-02-07T13:41:12+03:30

غذای اصلاح ژنتیکی چیست؟

2020-02-20T15:41:24+03:30

غذای اصلاح ژنتیکی (GMO) چیست؟ Non-GMOچیست؟ تراریخته چیست؟ Non-GMO به معنای " غذاهای اصلاح نشده ژنتیکی" است. GMO (غذاهای اصلاح شده ژنتیکی) ، موجودات جدیدی

غذای اصلاح ژنتیکی چیست؟2020-02-20T15:41:24+03:30