توضیحات

بسته های موز خشک به صورت ۱ کیلویی می باشد.

که تحت فرمت بسته بندی سیستم پشتیبانی فلزی برای شما ارسال می گردد.