توضیحات

بسته های آناناس خشک به صورت ۱ کیلویی می باشد.

که تحت فرمت بسته بندی سیستم پشتیبانی فلزی برای شما ارسال می گردد.