توضیحات

سیستم پشتیبانی محصولات بیوهتل می باشد.

از ۵ ظرف فلزی که همه داخل هم قرار می گیرد تشکیل شده است.

پس از مصرف مواد غذایی چنانچه بخواهید آنها را پر نمایید با سفارش از مجموعه ما از طریق این ظرف ها مواد غذایی برای شما فرستاده می شود و پس از اینکه ۵ بار ظرف برای شما فرستاده شد.

با تحوبل ظروف یک وعده مواد غذایی رایگان می گیرید.

شما تنها یک بار این ظرف را خریداری می کنید اما بارها و بارها از آن استفاده می کنید.